راهنمای تدوین و نگارش مقاله

شیوه نامه نگارش  مقالات همایش  «روایت شهرها، شهر روایت‌ها»

 

1.      عنوان مقاله: (فونت- B Lotus اندازه 16 پررنگ)

1.1.           نام و نام خانوادگی نویسنده اول: (فونت -B Lotus اندازه 12 پررنگ).

وابستگی سازمانی نویسنده: (فونت B Lotus -اندازه 11).

آدرس پست الکترونیک نویسنده: (Times New Roman 10).

1.2.           نام و نام خانوادگی نویسنده دوم: (فونت- B Lotus اندازه 12 پررنگ).

وابستگی سازمانی نویسنده: (فونت B Lotus -اندازه 11).

آدرس پست الکترونیک نویسنده: (10 pt - (Times New Roman

 

2.      چکیده: (فونت- B Lotus اندازه 12 پررنگ)

2.1.           در متن چکیده باید مستقیماً به مسئله مورد مطالعه، اهداف، روش پژوهش، یافته‌ها و نتایج اشاره شود.

2.2.           متن چکیده با فونت-B Lotus) اندازه 12) و با یک خط فاصله نوشته شود.

2.3.           طول چکیده در مقاله نباید کمتر از 150 کلمه و بیشتر از 300 کلمه باشد.

2.4.           چکیده باید کامل و فقط در یک پاراگراف آورده شود.

2.5.             از اشاره به مراجع و کلیات تحقیق در چکیده خودداری گردد.

2.6.           صفحه اول مقاله فقط باید حاوی عنوان مقاله، نام نویسندگان و مؤسسه و ایمیل آنها، چکیده و واژگان کلیدی باشد و متن اصلی مقاله باید از صفحه دوم آغاز شود.

2.7.           واژگان کلیدی: بین 5-3 واژه که با کاما (،) از هم جدا شده و در یک خط باشند ) فونت- B Lotus اندازه 12(

 

3.      مقدمه (فونت- B Lotus اندازه 12 پررنگ).

3.1.           مقالات باید در قالب نرم افزار مایکروسافت وُرد) 2007 یا (MS-Word - 2003 ارسال گردد.

3.2.           متن اصلی مقاله به صورت تک ستونی با فونت- B Lotus اندازه 12 - تک فاصله تهیه شود.

3.3.           عنوان بخش‌های اصلی با فونت B Lotus و اندازه 12- پررنگ و عنوان زیربخش‌ها با اندازه 11- پررنگ تایپ شود.

3.4.           تنظیمات صفحه باید از بالای صفحه 3 سانتیمتر و از پایین، چپ و راست صفحه 5/2 سانتیمتر باشد.

3.5.           در مقدمه به بیان مسئله، اهمیت موضوع، ادبیات و پیشینه، مبانی نظری پژوهش و روش تحقیق پرداخته شود.

3.6.           طول مقاله با شکل‌ها و جدول‌ها نباید حداقل از 5 صفحه کمتر و حداکثر از 20 صفحه بیشتر باشد.

3.7.            برای رفرنس دهی داخل متن، باید از (نام خانوادگی، سال، شماره صفحه) استفاده شود. به‌عنوان مثال، برای منبع فارسی: (آیت‌اللهی، 1393، 45) و برای منبع انگلیسی. (Golan, 2003, 85) از شماره‌گذاری رفرنس‌ها در داخل متن جدا خودداری شود.

 

4.      روش تحقیق ) فونت- B Lotus اندازه 12 پررنگ).

در این بخش، به روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری، ابزارهای پژوهش (چگونگی بررسی روایی و پایایی ابزارها) و روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته می‌شود.

 

5.      یافته‌ها ) فونت- B Lotus اندازه 12 پررنگ).

یافته ها باید همراه با جدول، نمودار، شکل، و ارائه آمار و ارقام به فارسی و نیز شامل توصیف و تحلیل داده ها باشد.

 

6.      جداول، شکل‌ها و نمودارها

6.1.           هر جدول، شکل و نمودار باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد که به صورت وسط چین با قلم B Lotus - فونت 10 پررنگ تایپ و به ترتیب از 1 شماره‌گذاری شود (عنوان جداول، در بالای جدول و عنوان شکل‌ها و نمودارها، در پایین آن نوشته شود.)

6.2.           نمودارها و شکل‌ها می‌توانند به صورت رنگی و یا سیاه و سفید باشند، اما در هر دو صورت، جزییات آنها باید قابل تشخیص باشد.

6.3.           در متن مقاله باید به همة جداول، شکل‌ها و نمودارها ارجاع شده و از نوشتن عبارتی مانند «جدول زیر» یا «شکل زیر» اجتناب شود.

6.4.           هر جدول، شکل و نمودار باید در وسط صفحه و با یک سطر خالی فاصله از متن پیش و پس از آن قرار داده شود.


7.      بحث و نتیجه‌گیری) فونت- B Lotus اندازه 12 پررنگ). 

در بخش نتیجه گیری، نکات مهم انجام شده در کار، به صورت خلاصه توضیح داده شوند.

 

8.      منابع (فونت- B Lotus اندازه 12 پررنگ). 

8.1.           منابع در انتهای مقاله می‌آیند (ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی).

8.2.           هر منبع بایستی حداقل یک‌بار در متن مقاله مورد استفاده قرار گیرد و یا به آن اشاره شود.

8.3.            از بکار بردن منابع اضافی که در داخل متن به آن اشاره نشده، خودداری شود.

8.4.            مشخصات هر منبع به صورت کامل و در قالب استاندارد (APA) ذکر شود.

8.5.           منابع فارسی را با فونت- B Lotus اندازه 11 و منابع انگلیسی را با فونت  Times New Roman نازک با اندازه 10 تایپ نمایید.

 

 نمونه:

    پرادا، ایدات. (۱۳۹۱). هنر ایران باستان. ترجمه دکتر یوسف مجیدزاده. تهران: دانشگاه تهران.

پوپ، آرتر آپم و اکرمن، فیلیس. (۱۳۸۷). سیری در هنر ایران از دوران پیش از تاریخ تا امروز. ترجمه باقر آیت الله زاده شیرازی و دیگران. تهران: علمی فرهنگی.

دادور، ابوالقاسم و مؤذن، فرناز. (1388).  بررسی نقوش بافته‌های بختیاری. گلجام، 57-39: 13.

· Pope, Arthur upham &Phyllis Ackerman.VXi (1997) Accommodate Survey of Persian art from prehistoric times to the present, published under the Ausppices of the Asia Institute of Tehran university

  Amiet, pierre (1979) Memores de la delegation Archeologique en Iran, glyptique Susienne, librairie Orientaliste paul G Uthner, paris

آخرین مهلت ارسال چكيده مقالات: 15 بهمن‌ماه 1400
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 25 اسفندماه 1400
تاريخ برگزاري همايش: بهار 1401 

تماس با ما
ساختمان مرکزی : تهران - خيابان ولی عصر (عج) -تقاطع خیابان طالقانی - شماره 1552
كدپستي : 1416953613
تلفن : 5-66954200 داخلی (1121)
دورنگار : 66493418
رایانامه : city@honar.ac.ir
وبگاه : city.honar.ac.ir

پیوندها
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزات علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر
انجمن علمی هنر و ادبیات تطبیقی ایران
انجمن علمی نقد ادبی ایران
انجمن علمی زبانشناسی ایران
 

انجمن علمی مطالعات صلح ایران