پیوندها

·        فرهنگستان هنر

https://www.honar.ac.ir

·        پژوهشکده هنر

https://aria.honar.ac.ir

·        مؤسسة تأليف، ترجمه و نشر آثار هنري - متن

https://matn.honar.ac.ir

·        پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

https://www.ihcs.ac.ir

 

·        موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزات علوم، تحقیقات و فناوری

http://iscs.ac.ir

·        انجمن علمی هنر و ادبیات تطبیقی ایران

https://www.ihcs.ac.ir

·        انجمن علمی نقد ادبی ایران

http://anjomannaghd.ir

·        انجمن علمی زبانشناسی ایران

https://lsi.ir/

·        انجمن علمی مطالعات صلح ایران

https://ipsan.ir

·        پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

https://isc.ac/fa

 

آخرین مهلت ارسال چكيده مقالات: 15 بهمن‌ماه 1400
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 25 اسفندماه 1400
تاريخ برگزاري همايش: بهار 1401 

تماس با ما
ساختمان مرکزی : تهران - خيابان ولی عصر (عج) -تقاطع خیابان طالقانی - شماره 1552
كدپستي : 1416953613
تلفن : 5-66954200 داخلی (1121)
دورنگار : 66493418
رایانامه : city@honar.ac.ir
وبگاه : city.honar.ac.ir

پیوندها
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزات علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر
انجمن علمی هنر و ادبیات تطبیقی ایران
انجمن علمی نقد ادبی ایران
انجمن علمی زبانشناسی ایران
 

انجمن علمی مطالعات صلح ایران